Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu.
De Wabo introduceert hiervoor de omgevingsvergunning.

In Wabo in het kort  worden de belangrijkste wijzigingen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van de Wabo op een rij gezet.

Om optimaal te kunnen profiteren van de Wabo moet een ondernemer of particulier die een activiteit wil verrichten op het terrein van bouwen, ruimte of milieu, een goede kennis hebben van deze wet en aanverwante regelgeving. Vooral het indienen van een juiste en volledige aanvraag voor een omgevingsvergunning vraagt om een pro-actieve opstelling van de initiatiefnemer.

Om u als ondernemer of particulier te ondersteunen heeft Bosselaar & Strengers Advocaten de S.WA.T. (Strategische WAbo Toets)  ontwikkeld. Door middel van dit concept kunnen zij een overzichtelijk beeld geven van de juridische risico’s en de versnellingsmogelijk-heden van het Wabo-vergunningtraject.

Mocht u vragen hebben over de Wabo of juridische ondersteuning wensen, neem dan gerust contact op met mr. Gerben Bosma.

scheldule img