S.WA.T.

Strategische WAbo Toets

De Wabo biedt u – de ondernemer of particulier die een project wil uitvoeren op het terrein van bouwen, ruimte en milieu – verschillende strategische (versnellings)mogelijkheden. Om hiervan optimaal gebruik te kunnen maken zult u al keuzes moeten maken bij het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

De in de Wabo gespecialiseerde adviseurs van Bosselaar & Strengers Advocaten kunnen via de S.WA.T. (de Strategische WAbo Toets) een initiatiefnemer – als eerste stap in het vergunningtraject – faciliteren bij het indienen van een optimale aanvraag.

De S.WA.T. geeft u niet alleen inzicht in de juridische mogelijkheden (Strengths) en onmogelijkheden (Weaknesses) van uw initiatief in het licht van de Wabo, maar ook van de kansen (Opportunities) en knelpunten (Threats) binnen de Wabo, zodat u als initiatiefnemer geen onnodige vertraging oploopt in het vergunningtraject.

De S.WA.T. geeft in het bijzonder antwoord op de volgende vragen:

  • welke activiteiten van een project zijn in het kader van de Wabo vergunningplichtig? Beantwoording van deze vraag ziet met name op het risico-aspect.
  • zijn de activiteiten van een project al dan niet onlosmakelijk met elkaar verbonden? In het verlengde van de beantwoording van deze vraag kan vervolgens – in samenhang met een eventuele investeringsbeslissing aan de zijde van de aanvrager – de mogelijkheid van het aanvragen van deelvergunningen dan wel een gefaseerde vergunningverlening worden getoetst. Deze toetsing ziet met name op het versnellings-aspect.
  • welke overheidsinstantie is – met het oog op het indienen van de aanvraag – het bevoegd gezag? De beantwoording van deze vraag kan worden aangevuld met een kort overzicht van de stappen die het bevoegd gezag moet maken in het kader van de besluitvormingsprocedure. Beantwoording van deze vraag ziet met name op het procedure- en proces-aspect.

Het resultaat van de S.WA.T. wordt in de vorm van een bondig maatwerk-advies uitgewerkt.

Het uitvoeren van een S.WA.T. wordt in overleg voorafgegaan door een bespreking met de initiatiefnemer op locatie of kantoor.

De uitvoering van de S.WA.T. wordt tegen een vast tarief aangeboden.

Toelichting

Integrale omgevingsvergunning

Met de komst van de Wabo moet de vergunningverlening voor (fysieke) projecten niet alleen eenvoudiger, maar ook sneller verlopen. Deze wet regelt namelijk dat de verschillende toestemmingen die een initiatiefnemer nodig heeft voor het mogen uitvoeren van een project worden gebundeld in één omgevingsvergunning. De Wabo maakt het in het bijzonder mogelijk dat de omgevingsvergunning in één keer met één procedure wordt aangevraagd. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om digitaal een vergunning te aan te vragen. Deze aanvraag wordt bij één loket ingediend.

Voor een initiatiefnemer kan de Wabo veel tijdswinst en kostenbesparingen opleveren. Om optimaal te kunnen profiteren van de Wabo is het wel nodig dat een initiatiefnemer inzicht heeft in de vraag voor welke activiteiten, die gezamenlijk onderdeel zijn van het project, een omgevingsvergunning op grond van de Wabo is vereist. Maar liefst 25 toestemmingen die nu met het oog op de kwaliteit van de leefomgeving nodig zijn, worden vervangen door één omgevingsvergunning.

In het geval een initiatiefnemer niet voor alle vergunningplichtige activiteiten een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, wordt onnodig risico gelopen. Deze risico’s liggen niet alleen in de sfeer van vertraging in de uitvoering van het project, maar betreffen ook financiële risico’s tengevolge van deze vertraging dan wel mogelijke bestuurlijke handhavingsmaatregelen.

Deelvergunningen

Het kan handig zijn om – met het oog op de investeringsbeslissing – in eerste instantie over slechts één of enkele onderdelen van het project een besluit te vragen. Bijvoorbeeld om eerst zekerheid te hebben of er wel een omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg wordt verleend, voordat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage of bedrijfspand aangevraagd wordt. Echter, het is niet mogelijk een deelvergunning aan te vragen voor onlosmakelijk samenhangende activiteiten.

Gelet op de mogelijkheid van het aanvragen van deelvergunningen zal de initiatiefnemer een eigen afweging moeten maken. Kiest de initiatiefnemer voor deelvergunningen, dan worden de procedurele voordelen van de integrale omgevingsvergunning wel gemist.

Gefaseerde vergunningverlening

Naast de mogelijkheid van deelvergunningen biedt de Wabo de mogelijkheid om een vergunning gefaseerd aan te vragen en te verlenen. Er is dan sprake van één omgevingsvergunning, maar de beoordeling van de aanvraag gebeurt in twee fasen. Ook hierbij zal een initiatiefnemer – bijvoorbeeld met oog op een investeringsbeslissing – zelf moeten bepalen wat in de eerste fase moet worden beoordeeld en wat in de tweede fase. In de eerste fase geeft een initiatiefnemer aan uit welke activiteiten het gehele project bestaat.

Het voordeel van fasering is, dat een initiatiefnemer eerst zekerheid kan krijgen over de vraag of een bepaalde activiteit – bijvoorbeeld vanuit milieu-oogpunt – op de betreffende locatie mag worden uitgevoerd. In de tweede fase kan vervolgens de bouwactiviteit worden getoetst. In de eerste fase hoeft een initiatiefnemer dus nog geen kosten te maken die verbonden zijn aan de bouwactiviteit, zoals het maken van het bouwbestek. Nadeel van de gefaseerde vergunningverlening is wederom dat de procedurele voordelen van de integrale omgevingsvergunning worden gemist.

scheldule img